581 059
haseł w LEXIC.PL
do Waszej dyspozycji!
 
 

Wielki Leksykon Krzyżówkowy

 
Logo LEXIC
 
Sprzedaż LEXIC.pl
 
 
jak wpisywać hasła?

 
Regulamin korzystania z serwisu
 1. Regulamin określa warunki świadczenia usługi przez KLM Solutions z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 98, zw. dalej “Lexic”, na rzecz osób korzystających niekomercyjnie z serwisu internetowego, zwanymi dalej “Użytkownik”.
 2. Usługa, o której mowa pkt. 1 polega na nieodpłatnym dla Użytkownika:
  1. prowadzeniu serwisu internetowego “LEXIC.PL” zw. dalej Portal,
  2. utrzymywaniu w Portalu wpisów i zapisów, we wszelkiej postaci, w tym w o charakterze tekstowym, graficznym, czy muzycznym, zw. dalej “Zapisami”, udostępnianym nieodpłatnie Użytkownikom;
  3. umożliwieniu merytorycznego kontaktu za pośrednictwem zakładki: Kontakt,
  4. opcjonalnego umożliwienia korzystania z forum dyskusyjnego.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu nowy Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Portalu oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich jego postanowień przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z zasobów Portalu jest dla Użytkownika całkowicie nieodpłatne, z zastrzeżeniem wykorzystywania Zapisów wyłącznie dla celów niekomercyjnych. Wszelkie wykorzystanie dla celów komercyjnych będzie podlegać m. in. przepisom dot. naruszenia praw autorskich i pokrewnych, a w konsekwencji prowadzić będzie do podjęcia przez Lexic działań o odszkodowanie lub zadośćuczynienie poniesionym stratom czy nieosiągniętym zyskom.
 5. Lexic oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczoną treść informacyjną Portalu, w części dot. informacji uzyskanych od innych podmiotów. Lexic nie ponosi też odpowiedzialności za treść reklam oraz za wykorzystanie przez Użytkownika wiedzy wynikającej z reklamowej zawartości Portalu. Każdy Użytkownik zainteresowany zawartością informacyjną Portalu, powinien sprawdzić niezależnie dane informacyjne, korzystając z zamieszczonych w Portalu /lub innych źródłach informacyjnych/ danych teleadresowych podmiotów, o których informacje w Portalu są przekazywane. W związku z powyższym Użytkownik korzystając z Portalu zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z dostarczenia przez Lexic z jakichkolwiek powodów /za wyjątkiem błędów umyślnych/ błędnych informacji w Portalu.
 6. Lexic zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich parametrów technicznych i funkcjonalności Portalu, oraz czasowego lub całkowitego wyłączenia Portalu.
 7. Korzystanie z zasobów Portalu jest całkowicie anonimowe. W związku z powyższym w celu rozpoczęcia korzystania z Portalu Użytkownik nie jest zobowiązany do przedstawienia jakiejkolwiek własnej formy identyfikacji. Logowanie jest konieczne jedynie w przypadku uczestnictwa w forum dyskusyjnym lub przekazywaniu własnych sugestii do Lexic.
 8. W przypadku uczestniczenia przez Użytkowników w forum dyskusyjnym w Portalu, Lexic zastrzega sobie prawo odebrania Użytkownikowi możliwości pełnego korzystania z Portalu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 9. Użytkownik zalogowany wyraża zgodę na publiczny dostęp do zamieszczanych przez niego w Portalu Zapisów. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia zamieszczonych przez siebie w Portalu Zapisów.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Lexic zarówno całych jak i wybranych części Zapisów zamieszczanych przez Użytkownika w Portalu, w dowolnych należących do Lexic portalach internetowych lub innych mediach.
 11. Lexic może w dowolnym czasie usunąć wprowadzone w Portalu Zapisy Użytkownika, jak również odmówić zamieszczenia w Portalu dowolnych Zapisów.
 12. Użytkownik nie może zamieszczać w Portalu jakichkolwiek Zapisów, które:
  1. zawierają treści sprzeczne z prawem polskim,
  2. naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe,
  3. zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
  4. naruszają prawa osób trzecich,
  5. zawierających wirusy lub pliki mogące uszkodzić pracę komputera, programów komputerowych lub pogorszyć ich pracę,
  6. linki do stron zawierających treści wskazane w podpunktach. 1. do 5.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do pełnego korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
 14. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie i pokrewne) do wszystkich przesłanych i umieszczonych w Portalu Zapisów.
 15. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Lexic swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm..)
  Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Lexic. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) jest Lexic. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Lexic. Usunięcie przez Lexic, na wniosek użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego pełnego korzystania z Portalu.
 16. Lexic zastrzega, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczany w internecie informacji.
 17. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych oraz wykorzystania przez Lexic danych do świadczenia Usługi w tym także do przesyłania Użytkownikowi informacji o charakterze reklamy.
 18. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez Lexic plików „Cookies” do czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. „Cookies” stanowią informację umieszczana w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera. Mechanizm „Cookies” stosowany jest przez portale internetowe. Informacje „Cookies” wskazują w jaki sposób i kiedy Użytkownik korzysta z serwisu, w rezultacie czego mogą być przydatne w poprawie funkcjonalności Portalu.
 19. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z pełnym korzystaniem z Portalu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Lexic, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienie zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Lexic lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Lexic wszelkich zasądzonych od Lexic kwot, w tym także odsetek, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikającego z naruszenia praw osób trzecich w związku z pełnym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu.
 20. Użytkownik ponosi całkowitą, wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Zapisy zamieszczanie przez siebie w Portalu.
 21. Lexic nie ponosi przez odpowiedzialności za Zapisy zamieszczane w Portalu przez Użytkowników jak również za następstwa tychże Zapisów.
 22. Lexic nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie, zmianę Zapisów zamieszczanych przez Użytkowników w Portalu.
 23. Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania przez Lexic jakichkolwiek Zapisów lub skrótów Zapisów zamieszczonych w Portalu lub przesłanych przez Użytkownika w celu zamieszczenia w Portalu.
 24. Lexic nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub fragmentów zapisów Użytkownika w Portalu w tym także za skutki wykorzystania przez osoby trzecie zapisów.
 25. Treści Zapisów umieszczonych w Portalu nie stanowią opinii Lexic oraz nie są tożsame z działalnością i poglądami Lexic.
 26. Lexic nie gwarantuje ciągłości ani jakości działania Portalu.
 27. Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Portalu, informacje o naruszeniach przez Użytkowników Portalu niniejszego regulaminu, pomysły w zakresie poprawienia funkcjonalności Portalu można zgłaszać do Lexic na adres e-mail propozycje@lexic.pl.
 28. Użytkownik udziela Lexic zgodę na wykorzystywanie zapisów Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na wszystkich stronach Portalu.
 29. Użytkownik jest uprawniony do zrezygnowania w każdej chwili z pełnego korzystania z Portalu. Rezygnację, o której mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik powinien zgłosić za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail redakcja@lexic.pl.
 30. Regulamin lub warunki pełnego korzystania z Portalu, mogą ulec zmianie w części lub całości w dowolnym czasie. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają wcześniejszego powiadomienia Użytkownika ani uzyskania jego zgody. Chwilą wprowadzenia zmian niniejszego regulaminu jest chwila opublikowania w Portalu nowego brzmienia regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na taki tryb wprowadzenia zmian i powiadomienia o wprowadzonych zmianach.
 
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 
 
Partnerzy
 
 
Wielki Leksykon Krzyżówkowy LEXIC.pl leksykon online. Hasła krzyżówkowe. Wielki Leksykon Krzyżówkowy online. Największa polska baza słów i objaśnień niezbędnych do rozwiązywania krzyżówek. Megatezaurus. Mega tezaurus. Antologia krzyżówkowicza. Słownik krzyżówkowicza. Antologia Polskiej Krzyżówki. Hasła do krzyżówek, zbiór haseł i opisów krzyżówkowych. LEXIC.pl e-book ebook. Największy polski zbiór praktycznych haseł i opisów używanych przy układaniu i rozwiązywaniu krzyżówek. Wielki tezaurus. Krzyżówka miesiąca. Hasła krzyżówek. Krzyżówek. Krzyżówki firmowe. Krzyżówki reklamowe. Krzyżówki na zamówienie. Zadania logiczne na zamówienie. Synonimy i wyrazy bliskoznaczne. Największy Słownik synonimów. Słownik wyrazów bliskoznacznych. Wielki słownik krzyżówkowicza. Almanach polskiej krzyżówki. Pierwsza książka. Debiut literacki. Jak wydać książkę. Wydawnictwo. Napisałeś książkę pomożemy wydać.